PL

TEMATY

 • § 1 Definicje

 • § 2 Informacje ogólne

 • § 3 Zasady korzystania z Programu

 • § 4 Płatności

 • § 5 Ograniczenie odpowiedzialności

 • § 6 Prawa autorskie i prawa pokrewne

 • § 7 Rozwiązywanie sporów, reklamacje

 • § 8 Wypowiedzenie, rezygnacja ze świadczenia usług

 • § 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 • § 10 Postanowienia końcowe


TEMATY

 • § 1 Definicje

 • § 2 Informacje ogólne

 • § 3 Zasady korzystania z Programu

 • § 4 Płatności

 • § 5 Ograniczenie odpowiedzialności

 • § 6 Prawa autorskie i prawa pokrewne

 • § 7 Rozwiązywanie sporów, reklamacje

 • § 8 Wypowiedzenie, rezygnacja ze świadczenia usług

 • § 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 • § 10 Postanowienia końcowe


BALLSQUAD

 

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Definicje

1. Administrator – BS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (BS Sp. z o.o.), adres: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000710515, REGON 369049606, NIP 1132958953.

2. Urząd lub Urzędy – urzędy zarządzające szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi.

3. Placówka lub Placówki – szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, które zarządzają salami gimnastycznymi oraz innymi obiektami sportowymi.

4. Sale Sportowe (Obiekty) – sale gimnastyczne, hale sportowe, sale lekcyjne oraz inne obiekty sportowe i niesportowe.

5. Godziny komercyjne – okres, w którym Użytkownicy mogą zarezerwować i korzystać z Sali Sportowej w danej Placówce zgodnie z zasadami określonymi w profilu Placówki w Serwisie i w regulaminie danego Obiektu dostępnym podczas dokonywania rezerwacji.

6. Wejście (Bilet wstępu) – oferowany w Serwisie lub Aplikacji mobilnej możliwość opłacenia wstępu na wybrane Obiekty, między innymi baseny, siłownie, sale treningowe, zgodnie z zasadami określonymi i w regulaminie danego Obiektu dostępnym podczas dokonywania zakupu biletu.  

7. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba korzystająca z Serwisu lub Aplikacji mobilnej, posiadająca Konto prywatne lub Konto firmowe. 

8. Konto prywatne – konto użytkownika pełnoletniego będącego osobą fizyczną.

9. Konto firmowe – konto Użytkownika mającego status przedsiębiorcy, zawierające zapis nazwy firmy, siedziby, numeru NIP przedsiębiorstwa korzystającego z Serwisu lub Aplikacji mobilnej oraz imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail osoby uprawnionej do kontaktowania się z Administratorem w imieniu firmy. Po wprowadzeniu danych firmowych po raz pierwszy System nie zezwala na edycję danych firmowych: nazwy, adresu siedziby oraz NIP przez Użytkownika. W celu dokonania zmian należy wysłać e-mail na adres: kontakt@ballsquad.pl

10. Program – Serwis internetowy Administratora, działający pod adresem ballsquad.pl i app.ballsquad.pl na którym zawarte są wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Usług oraz Aplikacja mobilna umożliwiająca rezerwację Godzin Komercyjnych, Biletów wstępu (Wejść) dostępnych w Serwisie Administratora oraz w Aplikacji mobilnej.

11. Aplikacja mobilna BallSquad – oprogramowanie uruchamiane na urządzeniach przenośnych wykorzystujących system operacyjny Android lub system operacyjny iOS. W celu pobrania Aplikacji mobilnej należy skorzystać ze sklepu internetowego Google Play (dla systemu Android) lub Apple Store (dla systemu iOS). Pobranie Aplikacji mobilnej do zainstalowania na urządzeniu mobilnym jest bezpłatne.

12. Treść – pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Administratora w Serwisie i Aplikacji mobilnej w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

13. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu i Aplikacji mobilnej, w szczególności polegające na umożliwieniu dostępu do Treści, dostarczaniu informacji lub innych elementów niezbędnych do działania Serwisu.

14. Urządzenie mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii transmisji danych.

15. Opłata za rezerwację – opłata pobierana z rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika.

16. Faktura – na życzenie Użytkownika wysyłana jest faktura za rezerwację Godzin komercyjnych lub zakup wstępu na Obiekt. Faktury z poprzedniego miesiąca są wysyłane do 10. (dziesiątego) dnia kolejnego miesiąca do Użytkowników. Dla Kont prywatnych faktury wystawiane są oddzielnie dla każdej rezerwacji lub zakupu wstępu. Dla Kont firmowych domyślnie wystawiana jest jedna zbiorcza faktura obejmująca rezerwacje Godzin komercyjnych i zakup Biletów wstępu z danego miesiąca. Warunkiem koniecznym do otrzymania faktury przez Użytkownika Konta prywatnego jest wysłanie żądania z serwisu lub wiadomości z prośbą o przesłanie faktury na adres kontakt@ballsquad.pl

17. Regulamin i polityka prywatności – dokument określający zasady, zakres i warunki korzystania z Programu, Serwisu i Aplikacji mobilnej przez Użytkowników oraz Użytkowników komercyjnych. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi należy zapoznać się z treścią Regulaminu i polityki prywatności, a także potwierdzić ten fakt podczas dokonywania rejestracji w Programie lub w Aplikacji mobilnej.

18. Ochrona danych osobowych – podejmowane przez Administratora środki organizacyjne, techniczne i prawne w celu zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

19. Wykonanie umowy – z racji charakteru świadczeń, które mogą być częściowo lub w całości wykonane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wynoszącego 14 dni, Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

§ 2 Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Programu przez Użytkowników.  

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Programu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi, obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

3. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba mająca ukończone 18 lat.  

4. Do odebrania rezerwacji lub Wstępu do Obiektu, Użytkownik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego jego tożsamość.  

5. Posiadaczem Konta firmowego może być wyłącznie pomiot posiadający status przedsiębiorcy, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.  

6. Zabronione jest prowadzenie przez Użytkownika działalności politycznej i propagandowej na terenie Placówek, w których dokonał rezerwacji lub wykupił Wstęp. 

7. Korzystanie z Programu odbywa się przez zarejestrowanie w nim za pośrednictwem Serwisu lub poprzez Aplikację mobilną.  

8. W Programie Administrator udostępnia w szczególności informację o adresach Placówek i Godzinach komercyjnych dostępnych w danych Placówkach oraz umożliwia dokonanie ich rezerwacji lub zakupu Wstępu.  

9. Korzystanie z Programu jest możliwe na wszystkich urządzeniach elektronicznych podłączonych do sieci Internet, posiadających możliwość korzystania z przeglądarki internetowej lub instalacji Aplikacji mobilnej.

10. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Programu w tym Aplikacji mobilnej ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości sieci internetowej, sieci pośredniczącej między Administratorem a Użytkownikiem, indywidualnych ustawień urządzeń Użytkownika oraz innych czynników niezależnych od Administratora.  

11. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia, zawieszenia dostępu do Programu, w szczególności w sytuacji konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych związanych z Programem. W miarę możliwości Administrator będzie informował Użytkowników o przewidywanych przerwach w działaniu i dostępności do Programu.  

12. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania rezerwacji w razie zgłoszenia przez Placówkę zmiany w jej grafiku bezpośrednio związanej z charakterem działalności Placówki lub w razie zaistnienia sytuacji od niej niezależnej.  

§ 3 Zasady korzystania z Programu

1. Korzystanie z Programu odbywa się za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji mobilnej zainstalowanej w Urządzeniu Mobilnym.  

2. Przed skorzystaniem z Programu Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować treść Regulaminu. Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.  

3. Przed dokonaniem rezerwacji lub zakupu wstępu do danego Obiektu, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem danego Obiektu podczas dokonywania rezerwacji lub zakupu Biletu wstępu. Użytkownik potwierdza znajomość regulaminu przy dokonywaniu rezerwacji, przed przejściem do procesowania płatności. Akceptacja regulaminu Obiektu jest niezbędna do realizacji procesu rezerwacji lub zakupu Biletów wstępu.

4. Użytkownik posiadający Konto firmowe, może wyznaczyć poprzez wprowadzenie do Systemu podczas dokonywania zamówienia lub wysyłając wiadomość na adres kontakt@ballsquad.pl inną pełnoletnią osobę do odbioru rezerwacji lub Biletu wstępu w jego imieniu. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność zapoznania wyznaczonej osoby z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu, w którym realizowana jest Usługa. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za działania lub zaniechania osoby wyznaczonej do realizacji rezerwacji lub Biletów wstępu, a także stosowania się jej do postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Obiektu.  

5. Skorzystanie z Programu wymaga dokonania rejestracji w panelu dostępnym w Serwisie lub poprzez Aplikację mobilną. Rejestracja w Serwisie i Aplikacji mobilnej jest bezpłatna. Z chwilą rejestracji w panelu Użytkownik zawiera umowę o świadczenie Usług, rozumianą jako możliwość korzystania z Serwisu i Aplikacji mobilnej. Rozwiązanie umowy następuje przez usunięcie konta z Serwisu Administratora w trybie opisanym w § 8 ust. 8.1. Regulaminu.  

6. Rezerwacja Godzin komercyjnych lub Biletów wstępu wiąże się z koniecznością dokonania opłaty i jest to Użytkownikowi wyraźnie komunikowane podczas procesu rezerwacji i w podsumowaniu rezerwacji.  

7. Z chwilą dokonania w Programie rezerwacji Godzin komercyjnych lub Biletów wstępu, Użytkownik zawiera odpłatną umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji mobilnej na czas określony i wskazany w formularzu zamówienia. Realizacja umowy rozpoczyna się w momencie dokonania żądania rezerwacji lub zakupu Biletu wstępu.

8. Płatność za rezerwację Godzin komercyjnych i Biletów wstępu pobierana jest na 6 dni przed rozpoczęciem rezerwacji w przypadku rezerwacji jednorazowych. W przypadku rezerwacji cyklicznych (długoterminowych) płatność za pierwszy wybrany termin oraz jeśli rezerwacja jest dokonywana na mniej niż 6 dni przed jej rozpoczęciem, płatność pobierana jest od razu. W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub Biletu wstępu w okresie krótszym niż 6 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, środki nie są zwracane.  

9. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swoich danych dostępowych do Programu w tym Aplikacji mobilnej przed osobami trzecimi. Zalecane jest logowanie się ze znanych komputerów i Urządzeń mobilnych lub korzystanie z trybu poufnego. Administrator zezwala na korzystanie z Serwisu i Aplikacji mobilnej jedynie przez Użytkowników posiadających Konto prywatne lub Konto firmowe.  

10. Korzystanie przez Użytkownika z Programu lub Treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub Regulaminem uzasadnia czasowe lub trwałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Programu. Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty mailowej o zablokowaniu dostępu i przyczynach takiego zablokowania.  

11. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Programu.  

12. Bezwzględnie zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek ingerencji w kształt lub Treści Programu w tym Aplikacji mobilnej przez Użytkownika.  

§ 4 Płatności

1. Dokonanie rezerwacji Godzin komercyjnych lub zakupu Biletów wstępu wymaga dokonania płatności.  

2. Użytkownik może dokonać płatności za pomocą karty płatniczej, debetowej lub kredytowej obsługiwanych przez spółkę Polskie ePłatności sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie, adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278 oraz przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 585-13-51-185.

3. Podczas realizacji płatności dochodzi do przekazania danych transakcyjnych, w tym danych osobowych na rzecz:

Polskie ePłatności sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie, adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do przeprowadzenia transakcji drogą elektroniczną

lub

Operatora płatności online Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 585-13-51-185, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do przeprowadzenia transakcji drogą elektroniczną

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

5. Termin realizacji płatności liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji operacji płatniczej. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, MasterCard, przelewy online, BLIK.  

6. Datą zapłaty jest zawsze data uznania na rachunku bankowym Administratora w pełnej kwocie Opłaty za rezerwację.  

7. Rezerwacja lub zakup Biletu wstępu na 6 lub mniej dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, wiąże się z obowiązkiem natychmiastowej zapłaty. Administratorowi przysługuje prawo dochodzenia roszczenia wraz z określonymi przepisami prawa odsetkami ustawowymi w sytuacji, gdy pobranie środków z karty płatniczej dodanej do systemu przez Użytkownika okaże się nieskuteczne.  

8. Administrator ma prawo do usunięcia wszystkich rezerwacji zapisanych w systemie, jeżeli Użytkownik usunie dane karty płatniczej, tym samym uniemożliwiając systemowi pobranie należności za wybrane Godziny komercyjne lub Bilety wstępu.  

§ 5 Ograniczenie odpowiedzialności

. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi polegającej na udostępnieniu Sali sportowej w Placówce. Reklamacje w tym względzie Użytkownik może kierować do Administratora na adres kontakt@ballsquad.pl w terminie do 14 dni od dnia realizacji rezerwacji lub Biletu wstępu. Reklamacje są rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia z możliwością przedłużenia, gdyby sprawa wiązała się z koniecznością uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień od Użytkownika lub Zarządcy Obiektu.  

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkowników w Sali sportowej lub Placówce.  

3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane w Sali sportowej lub Placówce i zobowiązani są dbać o powierzone im mienie, a także przestrzegać zaleceń porządkowych obowiązujących na terenie Placówki. 

4. W przypadku zgłoszenia Administratorowi szkody przez Placówkę lub Urząd, Administrator będzie dążył do wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy oraz przekaże dane adresowe i kontaktowe Użytkownika w celu umożliwienia naprawienia szkody przez osoby odpowiedzialne. Użytkownicy są zobowiązani współdziałać w tym zakresie z Administratorem.  

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do Programu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora, między innymi: działaniem siły wyższej, aktami terroryzmu, stanami epidemii, ograniczeniami przemieszczania się lub ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej, konfliktami zbrojnymi, stanami nadzwyczajnymi lub stanami klęsk żywiołowych. Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne szkodliwe oprogramowanie lub działalność cyberprzestępców.  

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Programu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, czy udostępnieniem przez niego danych dostępowych osobom trzecim.  

§ 6 Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Wszelkie prawa do Programu oraz do udostępnianych w niej treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Program są zastrzeżone dla Administratora. 

2. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Administrator udziela Użytkownikowi prawa do korzystanie z Aplikacji oraz Treści zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Programu, w całości lub we fragmentach w szczególności przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych urządzeniach teleinformatycznych. 

4. Użytkownik nie może wykorzystywać, kopiować lub rozpowszechniać jakichkolwiek elementów Serwisu lub Programu. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w celach komercyjnych jakichkolwiek danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu lub Programu.

§ 7 Rozwiązywanie sporów, reklamacje

1. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik może wnieść na piśmie lub drogą e-mailową reklamację dotyczącą działań lub zaniechań Administratora w terminie 14 dni od dnia zaistnienia budzącego zastrzeżenia działania lub zaniechania Administratora.  

2. Strony podejmą wszelkie kroki zmierzające do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich spornych kwestii.  

3. Administrator jest zobowiązany do przyjęcia, procesowania i udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, w formie odpowiadającej formie reklamacji, chyba że udzielenie odpowiedzi na reklamację wymaga dłuższego czasu jej rozpoznania, wówczas Administrator poinformuje Użytkownika o przyczynach przedłużenia postępowania reklamacyjnego oraz o terminie rozpoznania reklamacji.  

4. Terminy wskazane ust. 7.3. powyżej ulegają zawieszeniu w sytuacji, w której do rozpoznania reklamacji potrzebne jest udzielenie informacji przez Użytkownika lub inną osobę. Zawieszenie terminu następuje w chwili wystąpienia przez Administratora z prośbą o udzielenie informacji i trwa aż do momentu udzielenia informacji przez Użytkownika/inną osobę.  

§ 8 Wypowiedzenie, rezygnacja ze świadczenia usług

1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z usługi poprzez usunięcie konta za pomocą żądania w systemie lub wysyłając e-mail na adres: kontakt@ballsquad.pl. Usunięcie konta jest uznawane za wypowiedzenie umowy i skutkuje zaprzestaniem możliwości korzystania z Programu oraz Aplikacji mobilnej. Wiąże się z usunięciem danych Użytkownika z Serwisu, za wyjątkiem historii rezerwacji ze względu na ochronę przed roszczeniami oraz z przyczyn rozliczeniowych i podatkowych.

2. Usunięcie konta następuje w ciągu 48 godzin od zgłoszenia żądania. Całkowite usunięcie konta jest operacją nieodwracalną.  

3. W razie usunięcia konta Użytkownika środki przypisane do konta, w tym kody rabatowe przepadają.  

4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji Godzin komercyjnych lub Biletu wstępu w terminie określonym przez niniejszy Regulamin w § 3 pkt. 8, zapłacona kwota zostanie zwrócona na konto Użytkownika stworzone w Programie lub użytkownik otrzyma na swój email kod rabatowy na daną kwotę. Środki zgromadzone na koncie Użytkownika w Programie będzie mógł on wykorzystać w ciągu 30 dni przy dokonaniu kolejnej rezerwacji Godzin komercyjnych lub przy zakupie Biletów wstępu.  

§ 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (GDPR) oraz zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (DZ. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest BS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (BS Sp. z o.o.), adres: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń. Można skontaktować się z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail: kontakt@ballsquad,pl

3. Użytkownik zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji i danych osobowych wymaganych podczas rejestracji oraz aktualizowania danych, w tym danych kontaktowych oraz dotyczących płatności. W niektórych sytuacjach (zmiana imienia, nazwiska lub zmiana danych firmy) może być wymagane wysłanie wiadomości z Administratorem na adres kontakt@ballsquad.pl  

4. Podstawą prawną uzasadniającą przetwarzanie danych osobowych są w szczególności realizacji i na podstawie zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. obowiązku archiwizacyjnego, podatkowego zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO, prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, a także wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Odbiorcami danych osobowych pochodzących od Użytkownika są wyłącznie osoby zatrudnione lub upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom bez zgody Użytkownika.  

BEZPIECZEŃSTWO

6. Administrator zapewnia stosowanie adekwatnych środków organizacyjnych i prawnych oraz technicznych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed naruszeniem ich integralności, poufności, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi u Administratora.  

7. Administrator dokonuje systematycznych ocen podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.  

8. Administrator, stosując się do przepisów RODO zapewnia:

a) przetwarzane danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (“zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami (“ograniczenie celu”);

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane dane osobowe (“minimalizacja danych”);

d) prawidłowe przetwarzanie danych osobowych i w razie potrzeby uaktualniane (“prawidłowość”);

e) dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą (“ograniczenie przechowywania”);

f) dane osobowe przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (“integralność i poufność”).

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

9. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Konta prywatnego: imię, nazwisko, datę urodzenia, wiek, numer telefonu, kod pocztowy, adres e-mail, zgodnie z formularzami rejestracyjnymi Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Programu. Ponadto Administrator pozyskuje dane dotyczące poziomów zaawansowania umiejętności sportowych, dane dotyczące zainteresowań, dane dotyczące geolokalizacji, historię transakcji i historię zakupów w Programie.

10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Konta firmowego: zapis nazwy firmy, adres siedziby, numer NIP przedsiębiorcy korzystającego z Programu lub Aplikacji mobilnej oraz imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail osoby uprawnionej do kontaktowania się z Administratorem w imieniu firmy, zgodnie z formularzami rejestracyjnymi Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Programu. Ponadto Administrator pozyskuje dane dotyczące poziomów zaawansowania umiejętności sportowych, dane dotyczące zainteresowań, dane dotyczące geolokalizacji, historię transakcji i historię zakupów w Programie.  

KOMUNIKACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Serwisu (Programu) powiadomień związanych z jej funkcjonowaniem (np. potwierdzenie rezerwacji, przypomnienie o rezerwacji lub jej anulowanie). Wszelkie powiadomienia występujące w Serwisie (Programie), będą kierowane na adres e-mail i telefon Użytkownika podany przy rejestracji.

12. Podczas rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie Newslettera, zawierającego informacje o działalności Serwisu na podany podczas rejestracji adres e-mail. 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

13. Do celów przetwarzania danych osobowych należą: wykonanie umowy, umożliwienie Placówkom, Użytkownikom prowadzenia komunikacji w celu obsługi rezerwacji Godzin komercyjnych lub zakupu Biletów wstępu, przesyłanie Newslettera i powiadamianie o nowych Placówkach, dokonywanie rozliczeń, wystawianie faktur, spełnienie obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych, a także ochrona przed roszczeniami.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

14. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, modyfikowania, może zażądać ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych. Możliwe, że po wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania informacji, jeszcze przez jakiś czas zachowamy dane, gdy ocena podstawy prawnej do przetwarzania nie została jeszcze zakończona. W celu zaprzestania przetwarzania danych przez Administratora należy wysłać wiadomość na adres: kontakt@ballsquad.pl

15. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

16. Administrator współpracuje z Urzędami i Placówkami oferującymi obiekty sportowe oraz z podmiotami świadczącymi usługi teleinformatyczne i finansowe. Podmioty te mogą przetwarzać powierzone dane osobowe Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowości wykonania usług oferowanych przez Administratora.

17. Administrator może w ramach wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych ujawnić dane osobowe podmiotom wykonującym usługi na rzecz Spółki na podstawie zawartych z administratorem umów, wyłącznie w niezbędnym zakresie w ramach powierzenia przetwarzania danych (np. firmy świadczące usługi księgowe, prawne, dostawcy usług IT, serwerów czy support techniczny).

DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

18. Administrator nie uzyskuje i nie wykorzystuje żadnych danych dostępowych do konta bankowego ani danych dotyczących karty płatniczej. Przy procesowaniu płatności zapisywane są informacje niezbędne do przyporządkowania płatności do Użytkownika (imię, nazwisko, kwota, termin przeprowadzenia transakcji, numer transakcji).

DANE REJESTROWANE PRZEZ SYSTEM

19. Administrator automatycznie przetwarza dane zgromadzone w systemie w celu analizy zachowań Użytkowników lub personalizacji zawartości Systemu. Podczas wizyty w Serwisie Administratora zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, godziny logowania, czasu przebywania w aplikacji, przeglądanych placówek dostępnych w Programie, dokonania płatności, dokonanych rezerwacji i zakupów Biletów wstępu, anulowanych rezerwacji. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkowników.

20. W systemie Użytkownika Program za jego uprzednią zgodą ma dostęp do lokalizacji (korzysta z lokalizacji urządzenia w celu nawigacji oraz lokalizacji budynków) oraz dostęp do danych: kalendarz wydarzeń, kontakty użytkowników dodanych w ramach aplikacji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH ORGANOM WŁADZY PUBLICZNEJ

21. Dane osobowe zapisane przez Administratora mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej, jeżeli będzie to wymagane ze względu na nakaz sądowy, rozporządzenie lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieobjętych postanowieniami Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.  

2. Regulamin opublikowany jest w Serwisie Administratora w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie.  

3. Regulamin może ulec zmianie. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkownika za pomocą powiadomienia w Programie.

4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia Konta prywatnego lub Konta firmowego z Programu.

Toruń, 21.09.2021 r.